Curriculum Vitae

Curriculum Vitae van J.D.Th. Wassenaar

Op 28 januari 1960 kwam ik te Leeuwarden ter wereld. In 1978 begon ik mijn theologische studie aan de Rijksuniversiteit te Utrecht. In 1985 werd ik predikant van de hervormde ge-meente Oudega (W.) c.a. In 1990 werd ik verbonden aan de hervormde gemeente Leeuwar-den-Huizum, in 1996 aan de hervormde gemeente Workum en de Samen op Weg-gemeente It Heidenskip, in 2004 aan de protestantse gemeente Hellendoorn.

Sinds 1989 ben ik getrouwd met Jannie Verwoert. Uit ons huwelijk zijn twee zonen (1991 en 1994) en een dochter (1998) geboren.

In de loop der jaren deed ik ruime bovenplaatselijke ervaring op. In de periode ‘Oudega (W.) c.a.’ waren mijn functies buiten de eigen gemeente nog gering in aantal en omvang: ik ben in die tijd namens de classis Sneek lid van de commissie geestelijke verzorging van verpleegte-huis De Ielânen in Sneek en preses van de classis Sneek geweest. Ook in de perioden van mijn latere gemeenten ben ik in de nabije omgeving actief geweest. Ik ben onder meer scriba van de ring Workum en redacteur van het kerkblad van de ring geweest en quaestor van de classis Deventer (van 2011 tot 2018). Wat mijn provinciale en landelijke werkzaamheden voor de Nederlandse Hervormde Kerk en de Protestantse Kerk in Nederland betreft, noem ik de volgende:

 • Vanaf 1989 lid, van 1996 tot 2005 voorzitter van de Yntertsjerklike Kommisje foar de Fryske Earetsjinst; eindredacteur van Tsjinstboek – in oanset – diel I. Skrift, Miel, Gebed;
 • Vanaf 1994 lid, van 2001 tot 2004 scriba van het college van visitatoren-provinciaal in Friesland;
 • Van 1995 tot 1997 lid van de ‘Werkgroep Classicale Vergadering’ van de Raad van Deputaten Samen op Weg;
 • Vanaf 1999 lid, van 2003 tot 2013 voorzitter van de door de hervormde generale synode ingestelde werkgroep Kerk en Prediking, die jaarlijks de Postille uitgaf - sinds 2011 was het een project van Boekencentrum Uitgevers;
 • Van 1999 tot 2014 lid van het generale college voor de behandeling van bezwaren en geschillen van resp. de Nederlandse Hervormde Kerk en de Protestantse Kerk in Nederland (eerst tertius-lid, later secundus-lid);
 • Vanaf 2006 lid, vanaf 2008 secretaris en vanaf 2011 tot heden voorzitter van de Commissie Orgelzaken van de Protestantse Kerk in Nederland;
 • Vanaf 2006 tot 2017 lid van de geschiktheidscommissie voor het predikantschap;
 • Vanaf medio 2015 tot oktober 2017 coördinator voor Overijssel van de activiteiten in het kader van ‘500 jaar Protestantisme’ van de Protestantse Kerk in Nederland;
 • Vanaf 2016 tot 2018 scriba van het Classicaal Regionaal Overleg Overijssel-Flevoland;
 • Sinds 2018 scriba van de classis Overijssel-Flevoland;
 • Enkele malen afgevaardigde naar de generale synode;
 • Tweemaal mentor van een leervicaris, tweemaal van een beginnende predikant.

Van mijn overige werkzaamheden noem ik:

 • Van 1988 tot 2004 bestuurslid van de Provinciale Friese Vereniging van Vrienden der Waarheid, van 2002 tot 2004 voorzitter;
 • Van 1989 tot 2003 lid van het Fries Godgeleerd Gezelschap, van 1999 tot 2003 secretaris;
 • Van 1991 tot 1996 voorzitter van de Provinciale Commissie Friesland van de Confessionele Vereniging;
 • Van 1991 tot 2003 lid van het hoofdbestuur van de Confessionele Vereniging, van 1995 tot 2002 secretaris;
 • Van 1992 tot 2001 bestuurslid van de Stichting Tjallinga Hiem, een instituut voor licht verstandelijk gehandicapten te Leeuwarden;
 • Van 1992 tot 2010 bestuurslid van de Stichting Kinderzorg in de provincie Friesland;
 • Vanaf 1999 bestuurslid, vanaf 2010 tot heden secretaris van de Stichting Dr. O. Noordmans; van 1999 tot 2010 redacteur van de reeks Noordmans Cahier;
 • Van 2003 tot 2004 lid van de Raad van Toezicht van de christelijke uitvaartvereniging Jelsumerhof te Leeuwarden;
 • Vanaf 2005 tot heden redacteur voor de rubriek ‘Kerk(en) in gesprek’, van 2007 tot 2013 tevens voor de rubriek ‘Kerk en Cultuur’ van HW-Confessioneel, vanaf 2015 voorzitter van de Stichting Confessioneel, vanaf 2017 hoofdredacteur;
 • Vanaf 2005 tot heden redacteur van het Gezamenlijk Kerkblad voor Drenthe, Overijssel en Flevoland;
 • Vanaf 2008 tot 2016 secretaris van de doctoresgroep van de sectie Dogmatiek en Oecumene van de Vrije Universiteit te Amsterdam;
 • Van 2008 tot 2014 docent Nieuwe Testament, van 2015 tot 2017 docent Kerkgeschie-denis aan de Cursus Theologische Vorming voor Geïnteresseerden in Deventer; van 2015 tot 2017 medecoördinator van de cursus;
 • Van 2015 tot 2017 lid van de werkgroep ‘500 jaar Reformatie’ van Tresoar, Fries His-torisch en Letterkundig Centrum te Leeuwarden.
 • Sinds 2016 ‘peer reviewer’ van twee internationale theologische tijdschriften.
 • Sinds 2016 lid van het bestuur van de St. Noabers van ’n Oalen Griezen.

In 1989 legde ik het doctoraalexamen theologie af, aan de Rijksuniversiteit te Utrecht. In 1999 promoveerde ik aan de Universiteit van Amsterdam tot doctor in de theologie, op het proefschrift Noordmans in Friesland. Bijdrage tot de biografie van een kerkvader (promotor: prof.dr. W. Balke).

In 2006 werd ik vanwege mijn wetenschappelijke verdiensten tot lid van de Fryske Akademy te Leeuwarden benoemd.

In 2007, 2013 en 2015 heb ik deelgenomen aan de conferentie van International Reformed Theological Institute – in Cluj in Roemenië over ‘Unity of the Church’, in Sárospatak in Hon-garije over ‘Calvinism and Law’ en in New Brunswick in de Verenigde Staten over ‘Liturgy and Ethics’.

In 2017 werd ik geassocieerd onderzoeker bij de Protestantse Theologische Universi-teit. Eveneens in 2017 nam ik op verzoek van de rector als externe stakeholder deel aan een voorbereidingsbijeenkomst met het oog op de onderzoeksvisitatie aan de PThU.

Ik heb verschillende Engelstalige lezingen gehouden, de meeste in Nederland. In no-vember 2018 mag ik in Dordrecht spreken op de internationale conferentie ‘Synod of Dort (1618-1619)’.